Thinuna WG-2400P 电池充电箱

精致外观设计,极具现代气息,可同时对6组电池进行充电充电电流为650mA,充电电池容量为2400 mA/H

 • 品牌: Thinuna
 • 型号: WG-2400P
 • 标准: CE,ROHS

WG-2400P .jpg

技术参数:

 • 精致外观设计,极具现代气息,可同时对6组电池进行充电

 • 充电电流为650mA,充电电池容量为2400 mA/H,充电时间将近4小时

 • 正常充电状态:LED红色指示灯亮、绿色指示灯灭

 • 正常充电结束:LED红色指示灯灭、绿色指示灯亮                              

 • 没有安装电池:LED红色指示灯和绿色指示灯都灭                              

 • 电源适配器输入电压:AC 100-240V 50~60Hz 、输入电流:1.2A;

 • 输出电压:DC24V、输出电流:2A,与此参数一致的可以互相通用

 • 充满电后先关闭电源开关,再取出充电电池即可安装使用 


电话咨询
邮件咨询
在线地图